گالری هما

گالــرى همــا در بهــار ســال ۱۳۸۴، بــه مدیریــت هنگامــه معمــرى فعالیــت خود را آغــاز و تا کنــون بیش از دویســت نمایش فرهنگــى را در تهران، دبى، ابوظبى، مسقط، ژنو، مراکش، زوریخ، برلین و لندن برنامــه ریــزى و اجــرا کــرده اســت. بازبینــى جریــان هــاى مــدرن هنرهــاى تجســمى ایــران و معرفــى اســتعدادهاى نوظهــور از اهــداف عمــده ى مــا هســتند. در ایــن راســتا گالــرى همــا در برنامــه میــان مــدت خــود، همــکارى بــا مــوزه هــا، بنیــاد هــا و گالــرى هــاى هنــرى را دنبــال و از ایــن منظــر، فــرازش هنــر جــوان را پیگیــرى مــی کند اجــراى ســالانه ى نقاشــى منتخــب نســل نــو، نمایــش هــاى پژوهشــى بــا عنــوان کلکســیون فصلــى، همــکارى در جــذب حمایــت بــراى هنرمنــدان پیشــرو، همگــى بخشــى از ایــن ســامانه ى ذهنــى هســتند.

گالــرى همــا در برنامــه بلند مــدت خــود نســلى از هنرمنــدان جــوان را بــه عرصــه ى منطقــه اى و فــرا منطقــه اى پیشــنهاد کــرده و امیــدوار اســت تــا در ایــن چشم انداز، دستاوردهاى بصرى درون مرزى را در حد مقدورات ارتقا بخشد ســاماندهى و تکمیــل کلکســیون هــاى موجــود هنــر مــدرن و معاصــر ایــران، برنامــه ریــزى و مشــاوره بــا مجموعــه داران حرفــه اى و آماتــور، ایجــاد زمینــه ى اقتصــادى بــراى ورود خریــداران بــه عرصــه ى تجــارت هنــرى و ســرمایه گــذارى درحوزه هنرهاى زیبا، بخشى از خدمات رایج گالرى هما هستند.

.

هنگامه معمری

هنگامه معمری متولد ۱۳۵۸، در شمیران است. او فارغ‌التحصیل هنرستان آزادگان در رشته گرافیک است و دانش‌آموخته‌ی کارشناسی گرافیک از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران است ؛ مدیریت گالری سعدآباد را از 1380 تا 1383 بر عهده داشت و در سال 1384 گالری هما را تاسیس کرد. او دبیر دائمی سالانه‌ی منتخب نسل نو بوده و تا کنون ده دوره از این مسابقه هنری را برگزار کرده است. از جمله نمایش های پژوهشی او می شود به  گردآوری نمایش نسخ خطی در مجلس شورای اسلامی، نمایش نقوش ایران در کاخ سعدآباد، همکاری در نمایش هنر قاجار در فرهنگستان هنر و کیوریت نمایش آقا رضا عکاسباشی اشاره کرد معمری همچنین ژوری سومین مسابقه ورسوس و دومین سمپوزیوم نقاشی تهران نیز بوده است. وی نمایش های متعددی از هنر ایران را در زوریخ، دبی و ژنو در همکاری با بنیاد باربه سامان داده است. از جمله آثار تالیفی او می‌شود به مهرهنر کتاب  کلکسیون مدرن و معاصر موزه بانک کشاورزی اشاره کرد.