گالری 009821

«پروژههای »۰۰۹۸۲۱
فضایی در مرکز شهر تهران است برای نَمایش، بازتولید وَ تولیدِ نسخه های مَحدود، کتابها وَ طیفِ وَسیعی از آثارِ هُنَری با تکنیکهای مُختلف که با هُنَرمَندانِ صاحبِنام و رو به رُشد همکاری میکند.
۰ُ۰۹۸۲۱« گفت وگو » پروژه ی کتاب های گفتوگو با هُنَرمَندانِ مُعاصرِ ایران یکی از برنامه های همیشگیِ ما است که به دو زبانِ انگلیسی— فارسی،منتشر میشود.
در اصل هَمزَمان با رونمای کتاب، یک اثر همراه با برخی از آثار بازتولید شده ی هُنَرمَند -در ۲۱ نسخه- نمایش داده میشود.

ایمان صفایی