آگهی برگزاری مجمع عمومی زود هنگام، نوبت اول انجمن صنفی کارفرمایی نگارخانه داران استان تهران

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن صنفی مذکور دعوت می گردد که در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر جدید انجمن حضور بهم رسانید
دستور جلسه:
۱) ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره
۲) ارائه گزارش بازرس
۳) ارائه گزارش خزانه دار
۴) برگزاری انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره ک بازرس