آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن صنفی کارفرمایی نگارخانه داران شهرتهران

از کلیه اعضای محترم انجمن صنفی مذکور دعوت میگردد که در روز چهارشنبه مورخ 16/09/1401 ساعت 11 صبح در محل نگارخانه آرتبیشن واقع در خیابان شریعتی، پایین تر از حسینیه ارشاد نرسیده به همت، گل نبی(غرب)، میدان احمدی روشن(کتابی)، خیابان ساسانی پور، خیابان دریا(قندی)، پلاک 6 حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
1-گزارش خزانه دار
2-گزارش بازرس
3-افزایش حق عضویت سالیانه اعضا به استناد بند 10 ماده 13 اساسنامه
4- برگزاری انتخابات بازرس اصلی و علی البدل
هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی نگارخانه داران تهران