گالری آتبین

نگارخانه آتبین از سال ۱۳۷۹ تاسیس و تاکنون با برگزاری بیش از ۳۵۰ نمایشگاه کوشیده است نسبت به معرفی هنرمندان اهتمام ورزد.

فرهاد آذرین

فرهاد آذرین

۱۳۵۲ تهران

کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی (دانشگاه ازاد)

کارشناس ارشد پژوهش هنر  (دانشگاه هنر)

فعالیت های مرتبط

 روزنامه نگار مستقل (freelance) از سال ۱۳۷۶ در صفحه های ادب و هنر روزنامه های همشهری ایران صبح امروز و مجلات هنری

موسس و مدیر نگارخانه آتبین از سال ۱۳۷۹ با برگذاری بیش از ۳۵۰ نمایشگاه در داخل و خارج کشور تا به امروز