گالری آ

« گالری آ» در دوم مهرماه 1395با ایمان به این منظر متولد شدکه قدرت درک هنری، وسیله­ ای بوده است که انسان به کمک آن در وهله­ ی نخست صاحب شعور می­ شود و سپس آن را می­ پالاید. ایمان به جادوی تاثیرگذار و متحول کننده­ ی هنر. ایمان به نقش بی­ بدیل هنر در ایجاد شعور و آگاهی و بی شک تحول حیات جامعه. «گالری آ» امیدوار است که بتواند به حد توان، سهم و نقشی در، آمیختن دوباره­ی زندگی ایرانیان با هنر ایفا نماید. جایی در میان فاصله­ های جامعه و هنرمند بایستد و اندک اندک فاصله­ ها را هر چقدر که می­ تواند کم کند. «گالری آ» امیدوار است که بتواند تماشای هنر و تلاش برای به دست آوردن قدرت درک هنری را به خواستی وسیع تر بدل کند. به همین منظور فعالیتی چند وجهی را در دستور کار خود قرار داده است.

آسیه مزینانی