مجمع عمومی مورخ 24 آبان ماه 1402برگزار گردید

اعضای گرامی
بدینوسیله به اطلاع می رساند مجمع عمومی مورخ 24 آبان ماه 1402 برگزار گردید و از اعضایی که حضور داشتند سپاسگزاریم و تمامی موارد دستور جلسه به شرح زیر انجام شد:

  • گزارش خزانه دار
  • گزارش بازرس
  • افزایش نرخ ورودیه متقاضیان به عضویت
  • برگزاری انتخابات جهت تعیین بازرس


قابل ذکر است آقای حسین محسنی مجدداً با سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا جاوید با سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
همچنین در گزارش سالیانه بازرس بر شکل گیری و فعالیت کمیته ها وکارگاه ها تاکید گردید. پس از برگزاری مجمع جلسه گفتگو پیرامون چالش های مالیاتی توسط کارشناس محترم آقای پورمحسنی و پاسخگویی به پرسشها برگزار شد.