کارگاه “نمایه۱” در تاریخ ۱اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار شد

کارگاه “نمایه۱” در تاریخ ۱اسفندماه ۱۴۰۲ با همکاری گالری نیان و آقای وحید حسین‌پور در ۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد. عناوین مطرح گردیده:

  • فضای مجازی
  • ضرورت‌ها
  • گرافیک باید‌ها و نباید‌ها

از جمله مباحث مطرح شده در کارگاه می‌باشد.